beersingnoi.com
พระที่นั่งสันติชัยปราการ
พระที่นั่งสันติชัยปราการ ออกแบบโดย พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา “สวนสันติชัยปราการ” …