beersingnoi.com
UNDERSTANDING : places, lives and memories
UNDERSTANDING : places, lives and memories (Photographer cut version) วิดีทัศน์จัดวางจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ บุศรา เขมาภิรักษ์ สถานที่จัดแสดง ​: ภาพยนตร์สถาน ชั้น 2 …