beedance07.com
Manga/Anime (Yaoi/Doujinshi/SA/Tổng Hợp)
Đây là trang tập hợp tất cả những manga đã được Bee tham gia thực hiện. Mọi người xem thoải mái nhưng đừng mang ra ngoài mà không xin phép nhé. Yaoi (18+) -Yuki Shimizu- Nguyên tác: ZE *** SxA GxH …