beedance07.com
[Tổng hợp] Lửa Họa Tình
Vì đã được một người dụ đọc Hỏa Phụng Liêu Nguyên gần đây nên cuối cùng ta đã quyết định sẽ đọc. Ngày xưa đã từng biết đến Hỏa Phụng dưới dạng sách được xuất bản, nhưng khi đó còn nhỏ quá, không …