beedance07.com
Gaorangers dưới mắt fangirl!
Vâng, như đã hứa trước đây, hôm nay ta xin lấp thêm một cái hố nữa. Hẳn là đã nhiều người xem qua bộ phim “Siêu Nhân Gao” lúc còn nhỏ nhỉ? Gáo ồ!! Gáo gáo gáo gáo, gáo ô~~~ Vâng, sau đâ…