beedance07.com
Kịch truyền thanh Ốc Sên Chạy Vietsub
YESSSSSSSSSS!!!! Mọi người khen Bee đi nào! Bạn Bee với vốn tiếng Bông = 0 thế mà lại tìm được cái kịch truyền thanh của Ốc Sên Chạy rồi này!!! Vietsub của kịch truyền thanh đam mỹ rất nhiều =)))))…