bazaracademy.ir
هدف و هدف گذاری - تأثیر هدف دار بودن بر زندگی شخصی و شغلی - برنامه فکرانه - احمد محمدی
داشتن هدف، باعث عدم گمراهی شما می گردد و ذهنتان را متمرکز می نماید. در کل هدف گذاری یعنی کشیدن و مشخص کردن مسیر و نقشه ی واضحی برای رسیدن به مقصود و موفقیت!