baogiaruou.wordpress.com
Rượu GlenDronach 31
Whisky, đóng chai là “Grandeur”, được lựa chọn đặc biệt bởi chuyên gia chưng cất rượu Billy Walker từ một số thùng Oloroso lâu đời và độc đáo nhất tại GlenDronach. Thể hiện tuyệt vời ở nồng đ…