baoconggiao.org
Thánh ANTÔN PADUA Linh mục và tiến sĩ Hội Thánh (1195-1231) | Báo Công Giáo
Lòng tôn sùng rộng rãi và mạnh mẽ đối với thánh Antôn Padua thật lạ lùng so với những sự kiện đời Ngài. Ngài sinh năm 1195 có lẽ gần …