baoconggiao.org
ĐTC Phanxicô: Kitô hữu không thể vô cảm trước khốn khổ của tha nhân | Báo Công Giáo
Trong bài giảng Thánh lễ Ngày Di dân và Tị nạn, ĐTC nhắc lại rằng Thiên Chúa yêu thương những người bị loại trừ. Tình yêu này là đặc tính …