banmaihong.wordpress.com
Xuân Trong Tôi ( Huỳnh Phương – Huệ Hương )
Thức giấc đêm khuya mừng thấy mình hạnh phúc, Sức khỏe còn minh mẫn Đạo thấm dần. Âm thầm niệm, niệm mãi Tứ trọng ân ! Trưởng thành được, hẳn căn duyên tiền kiếp….…