banmaihong.wordpress.com
Đạo Đức – Ngô Khôn Trí
Lúc còn nhỏ cha mẹ thường khuyên chúng ta nên sống có đạo đức vì đó là giá trị của một con người. Nghe theo lời cha mẹ dạy, cố gắng không làm việc xấu như lấy trộm đồ của người khác, ăn cắp tiền c…