banmaihong.wordpress.com
Phiếm bình về bài thơ Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ – Nguyễn Đại Hoàng
MÂY NÚI ĐÃ NGÀN NĂM … Bài Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ là một tuyệt tác! 4 câu và 20 chữ đủ làm cho tên tuổi Giả Đảo đứng vững vài ngàn năm nữa. Thế nhưng cái hay của bài thơ đâu …