banmaihong.wordpress.com
Kính Mừng Phật Đản 2643 (Huỳnh Phương – Huệ Hương)
Kính bạch Đức Thế Tôn, con được học : ” Như Lai từ vô lượng kiếp lâu xa Dục nhiễm, não phiền Ngài đã vượt ra Bồ Tát trụ Niết Bàn … thần thông biến hoá ” Cõi Ta Bà, rằm tháng tư, t…