banmaihong.wordpress.com
Tranh luận ngày 8.3: Phụ nữ nên ở nhà hay đi làm?
Phụ nữ nên lui về lo chuyện bếp núc gia đình để sống “như bà hoàng” – suy nghĩ của một quan tòa, một người đàn ông làm khối người giật mình. Lời khuyên ấy cũng dấy lên cuộc tranh luận: …