banmaihong.wordpress.com
Thơ chế 8/3 vui tặng Quý Phụ nữ
Nếu thế giới không có đàn bà Hàng tỉ đàn ông sẽ chết già Ai làm đối tượng cho ông ghẹo Khi có cô nào õng ẹo qua