banmaihong.wordpress.com
Chào Tháng Tám – Thanh Chu
Chào tháng Tám tháng chuyển mùa diụ mát Chút bâng khuâng cho cây trái chín mòng Trên cánh đồng cây lúa đã tươi xanh Bằng sức trẻ, chồi xanh thêm cứng cáp.…