banmaihong.wordpress.com
Tâm là một mảnh ruộng, niềm vui tự mình trồng
Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm của bạn, chứ không phải thân thể của bạn – những thứ mà bạn được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta …