banmaihong.wordpress.com
Người Nhật và Khái Niệm Về Hạnh Phúc
Người Nhật xem lợi ích của số đông lớn hơn lợi ích của cá nhân và tìm thấy hạnh phúc trong việc tạo ra giá trị cho cộng đồng.