banmaihong.wordpress.com
Đừng & Giữ Lại Chút Gì – Sư Cô Suối Thông
ĐỪNG Mộng tưởng đừng mơ quá xa, bằng không khó lòng tỉnh táo Lời nói đừng thốt quá cao, bằng không khó bề thực hiện Công việc đừng làm quá tuyệt, bằng không khó có đừng lui Tình cảm đừng để quá nặn…