balepoint.com
Enjoy Jakarta
Sesuai prinsip hidup saya "kemana angin bertiup", ya ke sanalah saya pergi. Pergi dan tinggal di Jakarta, ya enjoy Jakarta lah!