balaysugidanun.com
TAPOS NA ANG ANIHAN ni Jubelea Cheska Copias
“Ngayo’y nag-iba na ang balita sa radyo, at ang takbo ng kanyang pangaraw-araw. Napahagalpak siya ng tawa, maya’t maya’y napahikbi. Sa kanyang pagyuko ay nakita ang isang bu…