balaysugidanun.com
Sa Likod kang Akun Silik nga Limug ni Jubelea Cheska Copias
SA LIKOD KANG AKUN SILIK NGA LIMUG (Binalaybay para sa International Working Women’s Month) Sa pagbag-o kang dyang kalibutan Nagpinsar ako nga papag-unun ang akun kinaadman Nagsulud ako sa pa…