balaysugidanun.com
Ang Bubon nga Sira-an ni Efren Ysulat
ANG BUBON NGA SIRA-AN Tubudan sa Igkabagti kang Minuro Eke, Sira-an kun tawgun Sa ingud mal-am nga mangga kag puno ka lunok sa takas’ naayun Nagatugro`kang landung sa mga tawo kon ano ang himuon Lu…