balaysugidanun.com
Pagbabasa bilang Pagsasanay sa Pagsasalin: Sa ‘Alang sa Nasaag’ ni Jona Branzuela Bering
“Walang makakahigit sa orihinal; sa organikong bagsak at daloy ng tunog ng salita at sa kagyat na imahen sa isip na dala nito’t bugso ng kaisipan at damdamin. Isang karangalan ang maba…