balaysugidanun.com
Homilya ni Pope Francis sa Misa sa Tacloban sa Kinaray-a
“Kag ingud na sa krus anang Nanay. Parehas kita kang gamay nga bata sa mga tion kun san-o buta kita kang kasakit kag indi run makahangup kang bisan ano. Ang mahimo lamang natun amo ang magkap…