balaysugidanun.com
Ang Bag-o nga Patinig: Tuldik Patuldok ë ni John Iremil E. Teodoro
“May mga nagahambal nga mauti kuno kag kataramad kon maggamit pa kang ë. Ang sabat ko, tugrui man ako hay kang mas tarëng nga rason kaysa tëngëd tamadan lang tinyo. Sunu sa naagihan ko kag na…