balaysugidanun.com
Ang Antique kag Albay sa Tasa kang Sarà-Sarà
“Kag nakita ko ang Bulkan Mayon, perpekto sa anang korte, daw nagatungtong lang sa ibabaw kang public market; daw naga-atubang lang kanakun kag kun itan-ay ko ang akun butkun, madawu na para …