balaysugidanun.com
‘Pag-ugyon sa Pagbulig’ ni Arlene ‘Jigsz’ Nietes-Satapornvanit
Fundraising sa Stirling, Scotland Duro run ang atun nabatian, nabasahan kag nakita nga kaduro katama ang nagturugro kang bulig sa Pilipinas pagkatapos kang bagyo nga Yolanda. Bilog nga kalibutan an…