balaysugidanun.com
Geneva, Syudad kang Tsokolate kag Relo
Daw joy ride ang ginhimo namun. Nagpanaog kami sa bus pag-abot sa pihak kang lake kag rugto nagpanaw-panaw man kami. Asta nga nakalambot kami sa lugar nga may Flower Clock. Bulos-bulos man ang mga …