balaysugidanun.com
Ang Kabuhi sa Baryo #1
Nagabutlak ang adlaw sa tunga kang mga bukid kag nagasulud ang sirak sa akun kwarto paagi sa paglusut sa mga dahon kang kawayan sa likod-balay. Rugto sa Igtuba halin dyang sirak kang adlaw, diin ma…