balaysugidanun.com
Pagtatap ka mga Bulak
Napensar ko dya nga versikulo natungod sa mga bulak nga mabasa mo sa Psalms 103:15: “As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth kag sa Matthew 6:29 “And yet I sa…