balaysugidanun.com
Sa mga Kaimaw sa Turugban
Sa padayon nga pagdumdum kang ika-25 anyos nga pagsukat kang panulatan sa Kinaray-a, ginapaambit ko dya’ng darwa ka binalaybay. Nasapwan ko dya liwan sa akun libro ka tinipon nga mga binalaybay (“A…