balaysugidanun.com
Ang Politically-Incorrect nga Uran
“Suno sa nabatian ko sa mga mal-am kauna, kon baskug ang bundak kang uran pero dali lang kag maghuraw dayon, laki kuno ria. Kon nagamantener ang pagtupa kag sige-sige lang nga daw wara’t kat…