balaysugidanun.com
Pag-preparar sa Byahe
Luwas sa byahe-byahe ko rugya para sa akun field research, masaku man ako preparar para sa akun byahe pabalik sa akun unibersidad sa UK. Mga sangka semana run lang guro kag maglarga liwat ako. Duro…