balaysugidanun.com
Ang Eleksyon
Halos tanan nakama-an nga may eleksyon sa Pilipinas kang Lunes, May 13. Duro nga mga kampanyahanay kag baklanay boto kag suya-ay kag kung ano-ano pa. Sa amun rugya sa sagwa Pilipinas may ginatawag …