balaysugidanun.com
Ang Akun Obra
Saku ang akun agto sa field kadya, sa mga probinsya kung sa diin rugto ako naga-research. Naga-agto ako sa mga nagaprodukto kang pasayan nga puti ukon vannamei (bukut lukon), kag sa mga key informa…