balaysugidanun.com
“Nabanhaw” nga Musikero
Kang nagligad nga Huwebes Santo, ginpaminsar ko ang pagsirinaku ka mga pamilya nga may mga pasos rugto sa Sibalom. Wara ti prusisyon ka mga pasos rugya sa Jersey gani gin-ukay ko ang tinago nga mga…