balaysugidanun.com
Mangga nga Manamit
Kadya nga semana may ‘Mango Festival’ sa sangka mall nga marapit sa amun ginaistaran. Fashion Island ang ngaran na. Rugya kami pirme gaagto para magkaun, mag-grocery, maglantaw sine kag iban pa. Ar…