balaysugidanun.com
May Gugma sa Hangin, Sangka Kanta
Nakapayuhom kanakun dya nga kanta ni Lionel Richie, ang “Hello”. Hay man amo dya ang kanta nga una ko nabatian sa isara ka estranghero. Kag tana akon ginpamana, nangin tatay ka tatlo ko…