balaysugidanun.com
Bag-ong Bahit
“Ang dya’ng blog ginpangaranan ko nga “Bag-ong Bahit,” angay ka nagaaso-aso nga bag-ong sukad nga kan-un sa ibabaw ka lamisa, imaw ka nagaaso-aso man nga sangka yahong nga sinabawan nga banta…