balaysugidanun.com
Sikad Pa-Bicol ni Ramil P. Martinez
“Kang nadab-ot ko ang pinakataas nga bahin kang karsada, nakita ko ang pantalan ka Tabaco mga pulo ka kilometro ang karayuon. Kadarag-an! Ginbutong ako kang durulhugon nga karsada.”