balaysugidanun.com
Pilipin Ajumma ni Linda Arnaez-Lee
“Bisan diin nga pusod kang Korea, mabatyagan ko ang racial discrimination, ilabi run gid sa hagwon. May dyan nga gusto ako ipakilala nga Canadian sa mga estyudyante. Indi sanda malyag nga mag…