baguncario.wordpress.com
LOTD # 083
Body: Skin: Egozy – Laoya (Tan).SOFT Eyes: IKON Promise Eyes – Denim Lashes: *REDGRAVE* Eyelashes -38- Classy Linner: Flirt – Rawr Eye Liner – Free Marketplace Lipstick: Izz…