backpackerjim.com
白川鄉.塵世美 (下)
一夜間變白色世界了! 早上7點鐘,去梳洗一下然後又吃大田媽準備好的早餐,當我睡眼星松去澡室,一陣冷風吹到我身上…