baagu.net
తన కోపమె … 8.కోపాన్ని నియంత్రించుకునే మార్గాలు ఇంకొన్ని .
తన కోపమె … 8.కోపాన్ని నియంత్రించుకునే మార్గాలు ఇంకొన్ని . నిన్ను నీవు తెలుసుకో ! : పైన ఉన్న వాక్యం చాలా సులభం అనిపిస్తుంది కానీ , చాలా సమయాలలో మన సంగతి, మనకే తెలియదు ! అంటే ,మనలను పరిస్థిత…