baagu.net
పని సూత్రాలు.45. నీ లక్ష్యం కోసం నీవు , ‘ మేకల మంద లో తోడేలు ‘ కావాలి !
పని సూత్రాలు.45. నీ లక్ష్యం కోసం నీవు , ‘ మేకల మంద లో తోడేలు ‘ కావాలి ! కుటుంబాలు గానూ , సమూహాలు గానూ , ప్రాంతాలు గానూ , జిల్లాలు గానూ , రాష్ట్రాలు గానూ , దేశాలు గానూ , మనుగడ సాగ…