ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
डोळ्यांच्या आजारांची कारणे
​👀 डोळ्यांच्या आजारांची कारणे 👀 उष्णाभितप्तस्थ जलप्रवेशाद्दुरेक्षणात् स्वप्नविपर्य्याच्च | स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणछर्देर्विघाताव्दमनातियोगात् ||१|| द्रवान्नपानातिनिषेवणाच्च विण्मुत्रवातक्रमनिग्रहाच्च …