ayaminster.com
יש לי רעיון ענק
אני אומרת בואו נקים מפלגה. יש לי רעיון ענק. ענק! מפלגה חדשה מהניילונים. חדשה כולה, נקייה, ניקיון סטרילי ממש. אין בה שום דבר מהישן, ה-כל חדש, מתחילים מהתחלה. מה אי אפשר? למה אי אפשר? אתה לוקח אנשים …