ayalaraz.com
מה זה אופנה?
מה זאת אומרת "מה זה אופנה"? נו, באמת, כל אחד יודע מה זה אופנה. איזו מין שאלה זאת בכלל? אופנה זה…אופנה זה…נו, זה הלא לגמרי ברור… טוב, תני לי דקה. אני צריכה טיפונת לחשוב. אה…הבנתי. את…